Tính năng Rollback

Là cơ chế giúp người dùng phục hồi lại hệ thống trở lại một trong các version trước đó.

Tính năng rollback được enable mặc định khi tạo spinner thông qua field SPINNER ROLLBACK.

Khi disable tính năng SPINNER ROLLBACK các version của spinner sẽ không được tạo ra.

Các action để hệ thống snapshot lại spinner

  • Version đầu tiên luôn được lưu lại khi deploy một spinner

  • Thay đổi container image information / version of code

  • Thay đổi container environments

  • Thay đổi container port expose

  • Thay đổi các config của spinner: security context, cpu, memory, command, number of instances, arguments, mount path

Những thông tin sẽ được snapshot lại bởi hệ thống:

  • Tham số cài đặt của spinner

  • Các container environments

  • Các giá trị configmaps, secrets đang được mount với các containers

  • Version code, image information

Rollback life cycle

Các version được hiển thị theo thời gian deploy. Version hiện tại của spinner luôn là version đứng đầu tiên. Bạn cũng không thể rollback về chính version hiện tại.

Xem version code hiện tại menu Rolling Setting. Người dùng có thể so sánh version hiện tại của spinner với các version có trong version history.

Step
Step

Rollback với dữ liệu trong vùng nhớ lưu trữ lâu dài (Persistent Volume)

Đối với các ứng dụng có sử dụng đến dữ liệu lưu trữ lâu dài (shared volume), hệ thống cung cấp thêm tùy chọn cho phép rollback cấu hình spinner cùng với dữ liệu.

Người dùng chủ động trong việc sao lưu lại vùng nhớ lưu trữ . Khi thực hiện rollback về các version cũ người dùng có thêm tùy chọn mount thêm phân vùng dữ liệu.

Người dùng chủ động trong việc sao lưu lại vùng nhớ lưu trữ. Khi thực hiện rollback về các version cũ người dùng có thêm tùy chọn mount thêm phân vùng dữ liệu.

Note

Để giữ spinner hoạt động với phân vùng dữ liệu hiện tại, người dùng chọn nguồn dữ liệu mount từ các volume đang hoạt động. Nếu muốn gắn với một bản volume đã được sao lưu(volume snapshot), người dùng chọn nguồn dữ liệu mount từ danh sách snapshot, lúc này hệ thống sẽ tự động khởi tạo một phân vùng dữ liệu mới từ bản snapshot và thực hiện mount vào spinner. Lưu ý, hành vi này có thể dẫn phát sinh thêm chi phí về volume lưu trữ(provisioning volume mới từ bản snapshot)