Tạo Spinner#

Để tạo dịch vụ Sun Spinner trên nền tảng Sunteco Cloud người dùng cần làm những thao tác sau:

Pre-condition

  • Access vào Workspace.

Bước 1: Vào màn hình Container Spinner List.#

Truy cập vào Workspace, vào màn hình Container Spinner > Service List ở thanh menu bên trái.

Chọn New Container Spinner.

Step

Bước 2: Tạo Spinner.#

Ở bước này, người dùng nhập các thông tin cần thiết cho Spinner của mình.

Select Cloud

Chọn Cloud và Data Center. Hiện tại, Sunteco Cloud cung cấp Data Center ở Asia nên mặc định chọn Asia.

Step

Spinner General

Nhập các thông tin khởi tạo chung của Spinner bao gồm:

  • Chọn loại Spinner muốn tạo: No Volume, Shared Volume hoặc Dedicated Volume.

  • Container Spinner Name

  • Số Replicas

  • Chọn Security Context Constraints

  • Chọn Rolling Strategy

  • Chọn Deployment Strategy

  • Advance Options (Optional)

Step

Container Config

Nhập thông tin cấu hình cho image.

Image Config:

  • Nhập hoặc điền Server Address

  • Image Source được lấy từ hub.docker.com, quay.io hoặc private registry của người dùng. Ở đây ta chọn image nginx của docker, sau đó chọn tag version 1.7 của image.

Step

Environment:

Biến môi trường của image sẽ tự động được lấy từ image metadata, người dùng có thể tùy chỉnh thêm, bớt biến môi trường.

Step

Compute Config:

Lựa chọn cấu hình RAM, CPU và TEMPORARY STORAGE mong muốn.

Người dùng chọn cấu hình, hệ thống sẽ tự động cập nhật giá tiền cho từng cấu hình tương ứng.

Step

Storage Resource

Người dùng có thể chọn mount Storage mong muốn

Step

Bước 3: Launch Spinner#

Sau khi điền đầy đủ thông tin cần thiết, người dùng chọn Launch Spinner để hệ thống tiến hành tạo Spinner.

Result:

Sau khi hoàn tất quá trình Deploy, Spinner có trạng thái Available, sẵn sàng để sử dụng. Ấn nút Access để truy cập vào Spinner.

Step