Secret và Configmap

Secret và ConfigMap là hai resource được sử dụng để lưu trữ các dữ liệu dạng Environment hoặc config. Configmap phù hợp với các config dạng common. Nếu như người dùng sử dụng để lưu các dữ liệu nhạy cảm như username, password, token… nên sử dụng Secret.

Setup

Cách sử dụng của Secret và ConfigMap tương tự nhau, Secret và ConfigMap được sử dụng như một volume lưu trữ dữ liệu. Người dùng điền Key và value, có thể import value từ file có sẵn, có thể tạo nhiều key/value trên một Secret.

Các cách sử dụng.

Note

Sau khi được tạo và sử dụng, người dùng có thể sửa Secret và ConfigMap, nhưng giá trị sau khi thay đổi không apply ngay vào Sun Container Spinner, người dùng nên khởi động lại các POD hoặc trigger restart spinner để apply các giá trị của environment mới(delete pod)

Note

Lưu ý với các Secret dùng để lưu trữ tài khoản access vào các Image Registry(docker hub), tích vào option Image pull secret để Secret này hiển thị ở màn hình chọn Source image

Label

Sử dụng tính năng gắn Label để gắn nhãn và quản lý các Secret và ConfigMap