Service Port Mapping#

Service port mapping là module dùng để định nghĩa các port được expose ra bên ngoài để một spinner khác trong cùng workspace có thể giao tiếp được với container.

Service port cũng là điều kiện tiên quyết cần định nghĩa trước khi chúng ta muốn expose service ra ngoài internet thông qua domain.

Hiểu đơn giản, service port mapping là module giúp mở một cánh cửa (port) để thế giới bên ngoài container có thể giao tiếp với container đó.

Khi một container không cần expose ra bên ngoài, mà chỉ có các container nội bộ trong POD tương tác với nhau, thì chúng ta không cần định nghĩa service port cho spinner đó.

Khi một service port được định nghĩa, chúng ta có thể dùng internal endpoint để truy cập, giao tiếp với container bên trong POD thông qua cú pháp: internal-endpoint:service-port. Tham khảo cách lấy được internal-endpoint

Attention

Default, nếu một docker image được định nghĩa EXPOSE port, Sunteco Cloud sẽ auto định nghĩa service port cho container sử dụng image đó.

Containers khác nhau trong cùng một spinner không thể định nghĩa chung một service port. Nếu có 2 containers cùng expose ra port 80, thì lúc này chúng ta nên đặt 2 containers này trên 2 spinner khác nhau.

Port Mapping Properties

Name

Type

Description

Port Name

String

Name của port mapping

Port

Integer

Port đang mở. Range [1-65536]

Protocol

String

Default TCP

Container

String

Container name được chỉ định trong spinner

Cluster’s location

String

Địa chỉ IP hiện thời của POD và port. Format: IP Address:Port

Alias host name

String

Internal hostname. Format: Hostname:Port