Kiểm tra phân tải Load Balancer#

Để kiểm tra Load Balancer có hoạt động đúng hay không, người sử dụng có thể thực hiện một vài bước đơn giản ngay trên hệ thống dịch vụ của Sunteco Cloud.

Pre-condition

 • Truy cập vào một workspace

 • Có ít nhất hai Servers (Linux)

 • Có ít nhất một External Load Balancer item

  • Protocol là HTTP

  • Thêm các Servers vào Group Member

  • Cài đặt Method (VD: Round Robin)

  • Monitor Type là HTTP

  • HTTP Method là GET

Bước 1: Truy cập vào Servers bằng username/password hoặc SSH#

Bước 1

Bước 2: Cài đặt nginx#

 • Cập nhật package hệ thống

sudo apt update
 • Cài đặt nginx

sudo apt install nginx
 • Kiểm tra trạng thái hoạt động

systemctl status nginx
Bước 1

Thực hiện bước này trên tất cả các servers đã được thêm vào group member của load balancer

Bước 3: Thay đổi nội dung hiển thị cho các servers#

Để phân biệt được các servers, người dùng thay đổi nội dung hiển thị trang index của nginx trên từng server.

 • Sử dụng trình chỉnh sửa file (visual editor)

sudo vi /var/www/html/index.nginx-debian.html

Ví dụ: Thay đổi theo thứ tự của server: VM1, VM2…

Bước 1

Bước 4: Truy cập vào Load Balancer và kiểm tra#

Thuật toán Round Robin phân chia các requests theo vòng tròn. Load Balancer item sẽ chia tải cho các servers trong group member lần lượt từ đầu đến cuối danh sách sau đó thực hiện chu trình này đến khi không còn nhận được request nào nữa.

Người dùng truy cập vào địa chỉ IP đã được gắn với Load Balancer item. Thực hiện tải lại trang để kiểm tra việc phân tải.

Bước 1
Bước 1