Troubleshooting#

1. Không lấy được thông tin của image.#

Trong bước lấy thông tin của image có thể xảy ra các issue sau:

  • Sai thông tin image

Người dùng cần kiểm tra địa chỉ của các image source bao gồm Server AddressImage Source. Server Address là Image Registry chứa image, Image Source là tên của image, có thể chứa cả account của người dùng. Xem chi tiết về Image selection tại đây.

  • Image source là image private

Thường các image chứa code product của các cá nhân/doanh nghiệp sẽ để ở chế độ private, người dùng cần cung cấp thông tin username/password của registry(ví dụ: docker hub) qua việc cấu hình Secret, tích vào This image is not public và trỏ đến secret này (Access account) để hệ thống có thể access được thông tin image.

2. Deploy/ Edit Sun Container Spinner failed#

Có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến việc deploy spinner failed, chủ yếu đến từ việc setup các biến môi trường của Sun Container Spinner. Lỗi biểu hiện thường gặp nhất của việc không thể start được container là ImagePullBackOff và CrashLoopBackOff

  • Image address không chính xác: Image không tồn tại hoặc sai tên, Image Tag không chính xác, Registry không chính xác

  • Vấn đề về mạng

  • Container Registry có giới hạn lượt tải

  • Missing/ Incorrect environment variable: Khi pull image, hệ thống sẽ tự động fill các environment có trong image vào mục environment của Sun Container Spinner. Người dùng cần kiểm tra lại và cấu hình các biến môi trường.

  • Incorrect Command/ Working directory/ Argument: Hệ thống sẽ thực thi Command với các Arguments do người dùng cài đặt trong Working directory(không có sẵn sẽ tự tạo). Nếu không thể thực thi được command, Sun Container Spinner sẽ lỗi và restart.

  • Start image với quyền nonroot: Một số image cần cài đặt quyền root với container để có thể execute các function. Thay đổi quyền này bằng options Security Context - root. Khác với K8S, một số image đặc thù cần quyền root với host, có thể sẽ không triển khai được trên Sun Container Spinner.

  • Cấu hình CPU/RAM/ Temporary storage không đủ: Một số Image yêu cầu cấu hình minimum cho việc khởi chạy, người dùng cần xem xét cấu hình phần cứng của Spinner phù hợp với lượng tài nguyên cần sử dụng.

  • Image không phù hợp: Các image không có Entry Point, hoặc không có Command, hoặc Entry Point và CMD không phải dạng service chạy vô hạn mà là job có thể finish và return, sau khi deploy cũng sẽ xảy ra tình trạng CrashLoopBackOff, thực tế các image này đã được run thành công nhưng sau khi Completed, hệ thống sẽ tiếp tục reschedule và POD sẽ start lại liên tục.