Tạo Database

Pre-condition

Người dùng đang truy cập vào Workspace.

Các bước thực hiện

Có hai cách để bắt đầu tạo database:

 • Truy cập menu tạo nhanh trên header của hệ thống sau đó chọn dịch vụ Sun Database:

Image
 • Truy cập menu Sun Database > Database List. Chọn + NEW DATABASE.

Image

Bước 1: Data Center

 • Data Center: Mặc định là ASIA.

Image

Bước 2: Database General

 • Database Instance Name được hệ thống mặc định điền. Người dùng có thể tùy chỉnh lại tên nếu muốn.

Image
 • Select Engine:

  • Sunteco Cloud hiện cung cấp 3 loại Engine: MYSQL, MARIADB, PostgreSQL với các version khác nhau.

  Image
  • Engine Licence: Mặc định là Community Edition.

  • From Source: chọn Create new DB hoặc Restore from Backup.

  Image
  • Ngoài ra, người dùng muốn Attach Configuration, có thể tích chọn Advance Options và chọn Configuration muốn attach.

Image

Bước 3: Select Package

Chọn gói cấu hình người dùng muốn sử dụng. Mặc định là gói DEV TEST:

Image

Chọn Database Size (20 - 2000GB theo từng gói):

Image

Bước 4: Network

Hệ thống mặc định chọn network-default.

Image

Database Access:

 • Allowed CIDRs: Người dùng có thể nhập hoặc không. Nếu không nhập, hệ thống mặc định là 0.0.0.0/0

 • Public accessibility: Tích chọn hoặc không. Nếu người dùng không chọn thì không có Public IP. Nếu cần thiết, người dùng có thể enable sau khi tạo xong.

Image

Bước 5: Database & Credential

Thông tin tài khoản Database sẽ được hệ thống gửi về email của người dùng.

Bước 6: Contract Period

Người dùng chọn Contract Period mong muốn. Có các option: 1 month, 3 months, 6 months và 12 months.

Chọn Auto renew nếu muốn tự động gia hạn.

Image

Bước 7: Kiểm tra và khởi tạo Database

Người dùng kiểm tra các thông tin đã nhập ở sidebar bên phải sau đó ấn Create để tiến hành khởi tạo database.

Image

Result

Sau khi khởi tạo thành công, Database đã tạo được hiển thị trong danh sách. Người dùng kiểm tra thông tin tài khoản Database ở email được hệ thống gửi về.

Image