Sửa Backup Policy#

Sunteco Cloud cung cấp tính năng chỉnh sửa các Policy đã tạo trước đó.

Pre-Condition

  • Truy cập vào Workspace.

  • Vào menu Elastic Compute > Backup > Policies.

  • Có ít nhất một Backup Policy.

Bước 1: Chọn Action > Edit#

Step

Bước 2: Điền thông tin cần chỉnh sửa#

Step

Bước 3: Xác nhận#

Ấn nút UPDATE để xác nhận chỉnh sửa.

Step

Result:

Sau khi cập nhật Backup Policy, danh sách sẽ hiển thị các item với thông tin mới nhất.

Step