Cronjob detail#

Pre-condition

  • Access vào Workspace

  • Đã tạo sẵn một cronjob

Bước 1: Truy cập vào màn hình CronJob#

Người dùng truy cập vào màn hình Container Spinner > CronJobs sau đó ấn vào cronjob item.

Image

Bước 2: Sử dụng các chức năng ở màn hình General#

  • TERMINATE: Sử dụng để dừng việc chạy các job theo lịch sau thời điểm ấn

Image
  • RUN NOW: Khởi chạy lại việc chạy các job theo lịch sau thời điểm ấn

Image
  • Edit: Chỉnh sửa lại cài đặt của cronjob. Sau khi ấn, hệ thống hiển thị trang edit.

Image
Image

Sau khi thay đổi các thông tin, người dùng ấn UPDATE để cập nhật thông tin mới.

  • RETRY JOB: Chạy lại các phiên bản cũ của cronjob

Image