Job Detail

Pre-condition

  • Access vào Workspace

  • Đã tạo sẵn một job

Bước 1: Truy cập vào màn hình Job

Người dùng truy cập vào màn hình Container Spinner > Job sau đó ấn vào job item.

Image

Bước 2: Sử dụng các chức năng ở màn hình General

  • RUN NOW: Sử dụng để chạy các job sau thời điểm ấn

Image
  • Edit: Chỉnh sửa lại cài đặt của job. Sau khi ấn, hệ thống hiển thị trang edit.

Image
Image

Sau khi thay đổi các thông tin, người dùng ấn UPDATE để cập nhật thông tin mới.

  • RETRY JOB: Chạy lại job

Image