Tạo Manual Backup#

Sunteco Cloud cung cấp cho người dùng tính năng Backup.

Pre-condition

  • Truy cập vào Workspace.

  • Có ít nhất một Server hoặc một Volume.

Bước 1: Vào màn hình Backup Versions, chọn New Backup.#

Step

Bước 2: Điền thông tin#

Người dùng điền thông tin bao gồm:

  • Backup from Source: Chọn volume cần backup.

  • Backup Name

  • Chọn option Manual backup.

Step

Bước 3: Xác nhận tạo backup#

Ấn nút CONFIRM để tiến hành tạo backup.

Step

Result:

Sau khi tạo backup xong, danh sách sẽ hiển thị backup vừa được tạo.

Step