Stop Database

Pre-condition

Người dùng đang truy cập vào Workspace và có ít nhất 1 dịch vụ Database.

Các bước thực hiện

Bước 1: Truy cập vào menu Sun Database > Database List.

Image

Bước 2: Chọn Database muốn stop sau đó nhấn Stop.

Image

Bước 3: Xác nhận stop database.

Người dùng nhấn Confirm để xác nhận stop database.

Image

Result

Sau khi xác nhận stop, Database hiển thị lên danh sách với trạng thái Stopped.

Image