Hướng dẫn trỏ domain về IP của server#

Người dùng có thể trỏ domain mua từ bất kì nhà cung cấp nào đến server trên Sunteco Cloud.

Trong bài hướng dẫn này, Sunteco hướng dẫn ví dụ domain “suntutorial.online” được mua từ Hostinger và trỏ về địa chỉ IP “103.9.211.10” của nginx server.

Bước 1: Chạy app ở port 80 của server#

Tạo site config ở file /etc/nginx/sites-available

$ cd /etc/nginx/sites-available

$ sudo nano sunteco-tutorial 

Câu lệnh với nano sẽ ở ra một text file để có thể chỉnh sửa config. Sau đó, paste đoạn text dưới đây vào và lưu lại:

server {
  listen 80;
  listen [::]:80;
  
  server_name xxx.xxx.xxx.xxx yourdomain.com;
  access_log /var/log/nginx/reat-tutorial.com.access.log;        
  error_log /var/log/nginx/reat-tutorial.com.error.log;    
  location / {
      proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
      client_max_body_size 50m;
      client_body_buffer_size 16k;
      proxy_http_version 1.1;                       
      proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;               
      proxy_set_header Connection 'upgrade';                
      proxy_set_header Host $host;                     
      proxy_cache_bypass $http_upgrade;  
  }
}

xxx.xxx.xxx.xxx là địa chỉ public ip của server

yourdomain.com là domain name khách hàng có sẵn.

Ví dụ file config của Sunteco với địa chỉ pubic IP là 103.9.211.10 và domain name là suntutorial.online:

Step

Lưu và exit file với phím tắt: Ctrl + x → Y

Kích hoạt site mới bằng câu lệnh:

$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sunteco-tutorial /etc/nginx/sites-enabled/

Bước 2: Trỏ domain về IP của server:#

Cách nhanh nhất để trỏ domain về IP của server là thông qua DNS Record.

Truy cập vào trang quản lý domain trên website của nhà cung cấp domain, thêm A Record và CNAME record.

A Record

CNAME Record

Name: @
Points to: Địa chỉ IP của server
TTL: Mặc định

Name: www
Points to: domain name
TTL: Mặc định

A Record (Viết tắt của Address Record) là DNS record cơ bản và quan trọng nhất. Nó giúp trỏ tên miền (domain name) của website tới một địa chỉ public IP cụ thể.

CNAME Record (Viết tắt của Canonical Name) là một loại bản ghi DNS được sử dụng để ánh xạ một tên miền thành một tên miền khác. Điều này có nghĩa là, CNAME record tạo ra một tên bí danh (alias) cho một tên miền chính. Tên miền chính là tên miền được khai báo ở A Record trỏ đến địa chỉ IP của server. Tên miền bí danh là tên miền khác mà cấu hình để cho phép trỏ đến cùng địa chỉ IP đó. Ví dụ www.suntutorial.online là bí danh của suntutorial.online. Tức là khi người dùng gõ www.suntutorial.online trên trình duyệt, hệ thống sẽ đưa về địa chỉ IP của tên miền chính là “suntutorial.online”.

Ví dụ với domain name là suntecotutorial.online, địa chỉ IP của server là 103.9.211.10:

Step Step

Sau khi trỏ domain thành công, truy cập vào domain sẽ trỏ về đúng port 80 của nginx server:

Step