Tạo Replica

Pre-condition

Người dùng đang truy cập vào Workspace và có ít nhất 1 dịch vụ Database.

Các bước thực hiện

Bước 1: Truy cập vào Sun Database.

Image

Bước 2: Vào tab REPLICAS, chọn + NEW REPLICA.

Image

Bước 3: Tạo Replica

Người dùng nhập các thông tin bao gồm:

  • Replica Name

  • Replica Count: Số replica count phụ thuộc vào từng gói người dùng tạo.

  • Allowed CIDRs: Có thể nhập hoặc không.

  • Public accessibility: Nếu người dùng không chọn thì sẽ không hiển thị Public IP, chỉ sử dụng được Private IP.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng nhấn CREATE để tiến hành tạo Replica.

Image

Result

Sau khi hoàn tất quá trình tạo Replica, Replica vừa tạo sẽ được hiển thị lên danh sách. Hệ thống sẽ mất một chút thời gian để tạo thành công Replica.

Image