Tạo backup policy#

Pre-condition

Người dùng đang truy cập vào Workspace.

Để thực hiện tạo policy, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Truy cập vào Workspace, chọn Backup > Policies ở menu bên trái. Nhấn vào New Policy

Step

Popup tạo Policy hiển thị.

  • Nhập Backup Policy Name

Step
  • Chọn Recurrence mong muốn. Có 3 option: Daily, Weekly và Monthly

Step
  • Chọn thời gian backup.

Step
  • Chọn số retention cho bản backup. Số retention tối đa cho mỗi volume là 7.

Step
  • Để tạo policy incremental, người dùng tích chọn vào checkbox Incremental Backup Retention. Với loại incremental thì người dùng chỉ được tạo 1 retention cho bản full.

  • Ngược lại, nếu muốn chỉ backup bản full thì người dùng bỏ tích chọn Incremental Backup Retention.

Step
  • Nhập các thông tin yêu cầu sau đó chọn Create.

Step

Result:

Sau khi nhấn Create, hệ thống sẽ hiển thị thông tin Backup Policy vừa tạo lên danh sách.

Step