Cách sử dụng S3 Browser#

Thay vì sử dụng command line hoặc SDK để kết nối, S3 Browser được sử dụng giúp người dùng thao tác một cách dễ dàng hơn với bucket và object.

Điều kiện đầu vào:

  • Người dùng đã có 1 bucket

  • Bucket đó phải được set các quyền tương ứng ( READ, WRITE, READ & WRITE)

Để sử dụng được phần mềm S3 Browser chúng ta cần thực hiện các bước sau:

Bước 2: Tạo account#

  • Vào mục account ==> Chọn Add New Account. Một màn hình Add new account mở ra, người dùng điền đầy đủ các thông tin.

Step
  • Account type: Người dùng click chọn S3 Compatible Storage

  • REST Endpoint: người dùng lấy thông tin URL của bucket. Người dùng điền: https://s3.sunteco.app

  • Access key ID: Người dùng điền thông tin access key của bucket đó.

  • Secret key ID: Người dùng điền thông tin secret key của bucket đó.

Note

  • Nếu người dùng sử dụng Access key của Pool, hệ thống sẽ show hết các Bucket nằm trong Pool đó, quyền của Pool sẽ tương ứng với quyền của các Bucket trong Pool.

  • Nếu người dùng sử dụng Access key của Bucket, hệ thống sẽ hiển thị Bucket đó để người dùng thao tác với bucket đó.

Bước 3: Thực hiện các thao tác với bucket đó.#

Step