Tạo key truy cập - granular key#

Để sử dụng dịch vụ Sun Kafka Highway trên nền tảng Sunteco Cloud, người dùng cần tạo key để có quyền truy cập, Granular Key là phương thức được recommend sử dụng trên môi trường production cho Quản lí quyền truy cập

Pre-condition

  • Access vào Workspace

  • Access vào Sun Kafka Highway item

Sau khi access vào Sun Kafka Highway item, người sử dụng có thể tương tác với các đối tượng trên màn hình.

Bước 1: Vào menu Client connection#

Bước 1

Bước 2: Ấn nút NEW API KEY để có thể tạo mới một key#

Bước 2

Bước 3: Chọn loại key: Có 2 loại: Global và Granular#

  • Chọn Granular Access sau đó ấn Next để tiếp tục.

Bước 3

Bước 4: Điền thông tin cơ bản của Key#

Thông tin tab Select Service Account bao gồm:

  • Account: Có 2 lựa chọn tạo mới hoặc chọn các giá trị từ trước (các service account của workspace này sẽ được hiển thị tại đây)

  • Name (Bắt buộc): Tên của key

  • Description (Tùy chọn): Mô tả về key

Bước 4

Thông tin ACLs Settings bao gồm 4 tabs nhỏ:

  • Cluster

  • Cousumer Group

  • Topic: Bắt buộc set quyền để có thể sử dụng

  • Transaction ID

Ở mỗi tab nhỏ, người sử dụng có thể chọn thêm một hoặc nhiều cấu hình quyền cho các hoạt động cần thiết.

Bước 5

Để tạo key, người sử dụng ấn vào CREATE KEY.
(Nếu có nhu cầu trở lại màn hình Select Service Account, người dùng ấn vào nút BACK hoặc tab Select Service Account.)

Bước 5: Hoàn tất quá trình tạo Key#

Sau khi key được tạo, hệ thống sẽ trả về một file định dạng json chứa các thông tin của key. Nội dung trong file này được khuyến cáo giữ bí mật.

Bước 6

Key vừa tạo cũng được hiển thị trong mục Cluster API Keys

Bước 7

Result:

Sau khi tạo thành công Granular Key, key đó sẽ được hiển thị trên hệ thống trong mục Cluster API Keys đồng thời trả về cho người dùng json file chứa các thông tin của key.

Ngoài ra, người dùng có thể chỉnh sửa các thông tin liên quan đến key cũng như xóa key thông qua hai nút Edit và Delete ở bên phải mỗi key item.

Bước 8
Bước 9