Xóa Volume#

Để tối ưu hóa số lượng tại nguyên sử dụng trên hệ thống, người sử dụng có thể xóa các Volume không cần thiết.

Pre-condition

  • Truy cập vào một workspace

  • Vào menu Volume

  • Tạo sẵn Volume với ở trạng thái Available

Trong màn hình Volume, người sử dụng chọn Volume item có status là Available để có thể delete.

Step

Bước 1: Chọn Action/Delete volume#

Step

Bước 2: Xác nhận việc xóa#

Người sử dụng chọn CONFIRM để xác nhận việc xóa Volume.

Step

Result:

Sau khi xóa volume, tại màn hình Volume List, Volume item không còn hiển thị.

Step