2. Tạo Contact#

Pre-condition

  • Người sử dụng đang ở màn hình danh sách workspace

Để tạo contact, người dùng vào menu Receiving Group

Step

Bước 1: Vào menu CONTACT#

Step

Bước 2: Tạo mới Contact#

Step

Bước 3: Điền thông tin#

Người dùng điền các thông tin bao gồm:

  • Name: Tên contact

  • Telegram chat ID: Lấy link chat ID theo link hướng dẫn tại popup

  • Email: Email người dùng muốn nhận thông báo

  • Description: Mô tả cho contact

Sau khi nhập xong thông tin, người dùng ấn CREATE CONTACT để tạo

Step

Note

Người dùng cần điền ít nhất một thông tin Telegram chat ID hoặc Email để quá trình tạo contact thành công.

Result:

Sau khi tạo xong, contact được tạo sẽ hiển thị trong danh sách các contact của hệ thống.

Step