Gắn Secret#

Để sử dụng các dữ liệu nhạy cảm (Key, mật khẩu, token), Sunteco Cloud cung cấp các Secret giúp người dùng khai báo, lưu trữ và sử dụng lại nhiều lần. Tiếp đó, hệ thống cho phép người dùng mount các Secret đã tạo vào trong Sun Container Spinner .

Pre-condition

  • Người sử dụng đang ở bước 2 - Create Container Spinner

Để mount Secret, người sử dụng chọn menu Container Config/Storage Resource.

Step

Bước 1: Chọn loại mount item là Secrets#

Step

Bước 2: Chọn Resource#

Resource Dropdown đưa ra danh sách toàn bộ Secret đã được tạo trong hệ thống. Người dùng cũng có thể tạo mới Secret bằng tùy chọn Create New Secrets.

Step

Bước 3: Chọn kiểu mount#

Bước 3.1: Người dùng chọn All Keys#

Thông tin cần điền sẽ bao gồm Mount Path. Người dùng có thể thêm nhiều Mount bằng nút + ADD MOUNT.

Step

Bước 3.2: Người sử dụng chọn Specific Key#

Thông tin cần cấu hình bao gồm:

  • Mount Path

  • Sub Path in Volume

  • Key

  • Path

  • Mode

Người dùng có thể thêm nhiều Mount bằng nút + ADD MOUNT và nhiều item bằng nút + ADD ITEM.

Step

Result:

Sau khi mount các Secret, người dùng tiến hành deploy spinner để sử dụng dữ liệu chứa trong các Secret.