Delete Load Balancer#

Sunteco Cloud hỗ trợ xóa Load Balancer

Pre-condition

  • Truy cập vào một workspace

  • Có ít nhất một Load Balancer item

Bước 1: Truy cập vào menu Networks/Load Balancer#

Bước 1

Bước 2: Chọn LB muốn xóa sau đó ấn Delete#

Bước 1

Bước 3: Xác nhận xóa#

Bước 1

Result:

Sau khi xóa Load Balancer, tại màn hình danh sách Load Balancer, danh sách mới nhất được hiển thị.

Bước 1