Bucket

Khái niệm Bucket

Bucket là nơi chứa các Object được lưu trữ trong dịch vụ S3. Bucket bị giới hạn dung lượng từ khi tạo ra, tổng capacity của các Bucket sẽ bằng dung lượng của Pool

Bucket gồm các thông số sau:

 • Name: Tên của Bucket

 • Bucket code: Được hệ thống Sun S3 tự động gen ra theo tên, bucket code là unique.

 • Total objects: Tổng số Objects tồn tại trong bucket, folder cũng được coi là một object.

 • Used: Tổng số dung lượng đã sử dụng.

 • Created date: Ngày tạo bucket.

 • Last modified: Thời điểm cuối cùng mà user chỉnh sửa bucket.

 • ACL: Access control list quản lý truy cập vào bucket.

 • CORS: Cấu hình cho phép các trang web truy cập vào bucket này(Cross Origin).

 • Link: Đường dẫn của Bucket.

Ví dụ:

Một object có key “foo.xlsx” được chứa trong bucket có tên “bar”, thì lúc này dữ liệu được truy xuất qua URL có tên như sau:

https://s3.sunteco.app/bar/foo.xlsx

Khi dùng SDK integrate với object thì url trên được tách ra thành các thành phần tham số

Ý nghĩa của buckets trong dịch vụ Sun S3:

 • Xác định một location chứa dữ liệu độc lập được giới hạn dung lượng

 • Xác định các tùy chọn về danh sách kiểm soát quyền truy cập (ACL) mà bạn có thể sử dụng để cài đặt các quyền truy cập cho buckets của mình. Để hiểu thêm về ACL, bạn có thể tham khảo tại đây.