Xoá Backup#

Sunteco Cloud cung cấp cho người dùng tính năng xóa Backup.

Pre-condition

  • Truy cập vào Workspace.

  • Có ít nhất một Backup.

Bước 1: Vào màn hình Backup Versions#

Vào màn hình Backup Versions, nhấn Action > Delete tại Backup cần xóa.

Step

Bước 2: Xác nhận xóa Backup#

Popup confirm xóa Backup hiển thị, nhấn DELETE để xác nhận xóa Backup.

Step

Result:

Sau khi xác nhận xóa backup, backup đó sẽ được xóa khỏi danh sách.

Step