Xóa Database

Pre-condition

Người dùng đang truy cập vào Workspace và có ít nhất 1 dịch vụ Database.

Các bước thực hiện

Bước 1: Truy cập vào menu Sun Database > Database List.

Image

Bước 2: Chọn Database muốn xóa sau đó ấn Delete.

Image

Bước 3: Xác nhận xóa

Người dùng nhập tên database cần xóa để xác nhận sau đó nhấn Delete.

Image

Result

Sau khi xóa Database, tại màn hình danh sách Database, danh sách mới nhất được hiển thị.