Tạo Rule trong Security Group#

Để quản lý traffic ra vào hệ thống, Sunteco Cloud cung cấp khả năng tạo ra các Rule trong mỗi Security Group.

Pre-condition

 • Truy cập vào Workspace

 • Vào menu Networks/Security Group

 • Có ít nhất một Security Group

Bước 1: Chọn Action/Manage Rules#

Step

Bước 2: Ấn + Add Rule#

Step

Bước 3: Chọn Type#

Step

Bước 4: Chọn Protocol#

 • All ICMP

 • All TCP

 • All UDP

 • Any: Include all Protocol

 • Custom TCP

 • Custom UDP

 • DNS

 • HTTP

 • HTTPS

 • IMAP

 • IMAPS

 • LDAP

 • MS SQL

 • MYSQL

 • POP3

 • POP3S

 • RDP

 • STMP

 • STMPS

 • SSH

Step

Với riêng 2 protocols Custom TCP và Custom UDP, người dùng cần cấu hình thêm các thông số:

Chọn Auth Type

Step

Chọn Port Type

Step
 • Port Type = Port, cần chọn Port

Step
 • Port Type = Port Range, cần chọn thêm Port Range

Step
 • Port Type = All ports, hệ thống chọn tự động tất cả các port

Bước 5: Chọn Remote From#

Step
 • Remote From = CIDR, chọn Source

Step
 • Remote From = Security Group, Chọn Security Group

Step

Bước 6: (Không bắt buộc) Nhập Description#

Step

Bước 7: Xác nhận việc tạo#

Người dùng ấn vào nút ADD để tạo rule.

Step

Result:

Sau khi tạo xong Rule, danh sách sẽ cập nhật các item mới nhất.

Step