2. Upload#

Tải lên hoặc tạo tệp hoặc thư mục mới trực tiếp trong thư mục bằng cách nhấp vào nút ‘Dấu cộng’ trong ứng dụng:

Step

Các tùy chọn bao gồm

  • Upload: Tải tệp từ máy tính của người dùng lên drive. Người sử dụng cũng có thể tải tệp lên bằng cách kéo và thả chúng từ trình quản lý tệp của mình.

  • Folder: Tạo một thư mục mới trong thư mục hiện tại.

  • Text file: Tạo một tệp văn bản mới và thêm tệp vào thư mục hiện tại của bạn.