Publish service sử dụng Sunteco domain#

Sunteco cloud hỗ trợ sẵn tính năng publish service ra bên ngoài internet sử dụng Sunteco domain. Bài viết sau sẽ hướng dẫn người dùng expose một ứng dụng nginx ra internet bằng Sunteco domain:

Pre-condition

  • Access vào Workspace

  • Access vào Sun Spinner item

Các bước thực hiện#

Sau khi access vào Sun Spinner item, người dùng vào tab Publishing. Nhấn +NEW ENDPOINT.

Step

Sau đó, hệ thống hiển thị màn hình New Service Endpoint. Người dùng nhập các thông tin:

  • Endpoint Name

  • Select domain: Sunteco domain

  • Subdomain

  • Có thể nhập path hoặc không.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, chọn Publish để tiến hành tạo endpoint.

Step
  • Endpoint sau khi tạo mới sẽ được hiển thị lên danh sách.

  • Click chuột vào Location để truy cập vào service.

Step

Result:

Service sẽ được publish ra bên ngoài sử dụng bằng domain của Sunteco. Người dùng có thể truy cập và sử dụng.

Step