Gắn Volume

Sunteco Cloud hỗ trợ người sử dụng attach một hoặc nhiều volume vào một instance.

Pre-condition

  • Truy cập vào một workspace

  • Vào menu Volume

  • Tạo sẵn Volume với dung lượng mong muốn

  • Có sẵn VM để attach volume vào

Trong màn hình Volume, người sử dụng chọn Volume item có status là Available để có thể attach vào instance.

Step

Bước 1: Chọn Action/Attach volume

Step

Bước 2: Chọn instance để gắn volume

Người dùng chọn VM mong muốn để gắn Volume vào.

Step

Bước 3: Lưu lại cài đặt

Sau khi đã chọn VM để gắn Volume, người sử dụng ấn nút Attach để lưu lại cài đặt.

Step

Result:

Sau khi gắn Volume vào instance, tại màn Volume list, thông tin về VM chứa Volume được hiển thị ở cột ATTACHED TO và trạng thái của Volume đã gắn chuyển thành In_use.

Step