Cài đặt tự động scale#

Sunteco cloud cung cấp giải pháp tự động scale số POD (instance) để phù hợp với các tình huống sử dụng thực tế.

Pre-condition

  • Người dùng đã tạo Spinner.

  • Chọn cấu hình phù hợp (Để dễ dàng trong việc thực hiện co giãn cũng như tối ưu chi phí, bộ cấu hình thấp được khuyến cáo sử dụng)

Bước 1: Vào màn hình Scaling chọn Auto Scale.#

Step

Bước 2: Thực hiện setup Auto Scale.#

2.1. CPU & RAM#

Người dùng chọn option CPU & RAM và thiết lập các thông số bao gồm:

  • %CPU Threshold (10-90)%

  • %RAM Threshold (10-90)%

  • Total max Instances (1-100)

Sau khi hoàn thành việc thay đổi, người dùng ấn APPLY để thiết lập auto scale by CPU & RAM.

Step

2.2. Request#

Người dùng chọn option Request và thiết lập các thông số bao gồm:

  • Port

  • Total Request Threshold

  • During Time (minute)

  • Total max Instances (1-100)

Sau khi hoàn thành việc thay đổi, người dùng ấn APPLY để thiết lập auto scale by Request.

Step

Result:

Sau khi thiết lập auto scaling, hệ thống tự động tính toán sau đó tăng hoặc giảm số lượng instance phù hợp.

Biểu đồ phân tải CPU cho nhiều instance so với chỉ một instance. Instance ban đầu bị full tải đã được cân bằng tải tương đương với các instance khác

Step