Thao tác với máy chủ#

Hệ thống hỗ trợ các action sau thao tác với máy chủ.

Note

Những tính năng dưới đây có thể gây ra tình trạng downtime cho máy chủ hoặc dịch vụ đang chạy trên đó, hãy chắc chắn khi sử dụng những tính năng này:

 • Stop

 • Delete

 • Hard Reboot

 • Soft Reboot

 • Upgrade VM(Thay đổi cấu hình CPU/RAM)

Các Action với máy chủ#

 • Stop: Khi sử dụng tính năng này máy chủ sẽ bị tắt tạm thời. Máy chủ sẽ chuyển sang trạng thái Stopped, người dùng không thể access máy chủ qua bất kì hình thức nào, các hệ điều hành và các tiến trình trên máy chủ cũng sẽ bị tắt. Sử dụng tính năng Start để khôi phục hoạt động của máy chủ.

 • Start: Bật lại máy chủ từ trạng thái đang tắt, lúc này máy chủ sẽ được khởi động lên, sau khi khởi động thành công, máy chủ sẽ chuyển sang trạng thái Running.

 • Edit Name: Thay đổi tên máy chủ, tính năng này cho phép thay đổi tên hiển thị của máy để phân biệt giữa các máy chủ có trong danh sách, các thông tin khác

 • Delete: Xóa máy chủ đi kèm 4 option để lựa chọn. Nếu volume của máy chủ có snapshots, người dùng muốn xóa máy chủ thì phải xóa các bản snapshot trước.

  • Xóa các volume cùng với máy chủ: Bao gồm System Disk và tất cả các Data Disk

  • Chỉ xóa System Disk: Các Volume chứa dữ liệu được giữ lại, các volume này tồn tại và được tính phí độc lập, có thể được mount vào các máy chủ khác như một Volume mới.

  • Chỉ xóa các Data Disk: Chỉ xóa các Volume chứa dữ liệu, không xóa Volume chứa hệ điều hành. Volume chứa hệ điều hành(System disk) có thể được sử dụng để launch một máy chủ mới khi không gắn với máy chủ nào.

  • Không xóa Volume: Giữ lại toàn bộ System Disk và Data Disk

 • Soft Reboot: Hệ thống gửi lệnh Reboot xuống máy chủ, máy chủ thực hiện đóng các process đang chạy và thực hiện Reboot tương tự chức năng Reboot của hệ điều hành

 • Hard Reboot: Hệ thống bỏ qua một số quy trình về đóng các process và cố gắng tắt máy chủ ngay khi có thể và sau đó khởi động lại.

 • Upgrade/Downgrade VM: Người dùng tiến hành thay đổi cấu hình của VM trên giao diện. Sau khi thực hiện thay đổi, máy chủ sẽ được reboot để áp dụng cấu hình mới. Tính năng này chỉ áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp.