Attach IP

Để attach IP cho Load Balancer trên nền tảng Sunteco Cloud, người dùng cần làm theo các thao tác sau:

Pre-condition

  • Truy cập vào một workspace

  • Có ít nhất một dịch vụ Sun Load Balancer

Truy cập vào tab General của dịch vụ Sun Load Balancer.

Bước 1

Nhấn vào Attach.

Bước 1

Hệ thống hiển thị popup Attach Public IP. Chọn IP cần Attach. Sau đó nhấn Confirm để xác nhận attach IP cho Load Balancer.

Bước 1

Result:

Sau khi xác nhận, IP sẽ được attach vào Load Balancer.

Bước 1