Tạo Public Network bằng tay#

Pre-condition

  • Truy cập vào Workspace

  • Vào menu Networks/Networking

Bước 1: Bấm nút NEW NETWORK#

Step

Bước 2: Chọn phương thức tạo network#

Chọn phương thức Configure my own IP range.

Step

Bước 3: Điền network name#

Step

Bước 4: Network IPv4 CIDR Block#

Step

Bước 5: Điền subnet name#

Step

Bước 6: Subnet IPv4 CIDR Block#

Step

Bước 7: Xác nhận tạo#

Người dùng ấn nút SUBMIT để tạo mới network.

Step

Result:

Sau quá trình tạo network thành công, các network đã tạo được hiển thị trong danh sách.

Step