Địa chỉ REST API#

REST endpoint là địa chỉ cổng giao tiếp của Sun Kafka Highway cluster hỗ trợ giao thức HTTPS. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách sử dụng call API để trigger các tính năng của Kafka REST API

Pre-condition

  • Access vào Workspace

  • Access vào Sun Kafka Highway item

Sau khi access vào Sun Kafka Highway item, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Tạo key#

Bước 2: Vào màn hình Setting, lấy đường dẫn REST endpoint:#

Step 1

Bước 3: Truy cập đường dẫn REST endpoint bằng trình duyệt:#

Step 1

Bước 4: Điền thông tin như dưới đây:#

Username = giá trị trường apiKey trong file api_key.json
Password = giá trị trường apiSecret trong file api_key.json
Kết quả hiển thị như này tức là link đã dùng được:

Step 1