3. Truyền tin qua dịch vụ Sun Kafka Highway#

Dịch vụ Sun Kafka Highway cung cấp phương thức truyền tin thông qua giao thức Kafka.

Pre-condition

 • Truy cập vào Workspace

 • Truy cập vào Sun Kafka Highway item

 • Tải về example code: https://github.com/suntecocloud/sun-message-highway (Bao gồm 4 ngôn ngữ lập trình: C, C#, Jave, Node.js)

 • Cài đặt một trình biên dịch phù hợp với source code programming language

Về phía hệ thống, người sử dụng truy cập vào highway item để lấy thông tin truy cập.

Về phía local, người sử dụng import source code vào trình biên dịch và sửa đổi thông tin truy cập được lấy từ hệ thống trước khi tiến hành truyền tin.

Bước 1: Vào menu Setting#

Bước 1

Bước 2: Copy Bootstrap Server#

Bước 2

Bước 3: Lấy thông tin apiKey và apiSecret từ key#

 • Nếu người dùng đã tạo key, apiKey và apiSecret được cung cấp trong trong json file trả về trong quá trình tạo key.

 • Nếu chưa tồn tại key trong hệ thống, người dùng tiến hành tạo mới key để sử dụng. (Link: Tạo Global Key, Tạo Granular Key)

Bước 4: Chỉnh sửa lại các thông số trước quá trình truyền tin#

Với ngôn ngữ Java, người dùng có thể sử dụng IntelliJ IDEA IDE để biên dịch example code được cung cấp phía trên.

Người dùng thay đổi các thông tin phía Producer bằng dữ liệu lấy từ hệ thống bao gồm:

 • bootstrapServer

 • apiKey

 • apiSecret

 • Số lần gửi message

 • Nội dung của message

Bước 3

Người dùng thay đổi các thông tin phía Consumer bằng dữ liệu lấy từ hệ thống bao gồm:

 • bootstrapServer

 • apiKey

 • apiSecret

 • Consumer Group

 • Client ID

 • Tên Topic

Bước 4

Bước 5: Khởi chạy quá trình truyền tin#

Thực hiện execute Consumer function và Producer function

Bước 5

Result:

Sau khi cấu hình đầy đủ các thông số, quá trình truyền tin sẽ diễn ra. Thông tin chi tiết được hiển thị trong topic trên hệ thống Sunteco Cloud.

Kết quả