Objects#

Object là đối tượng được lưu trữ cơ bản trong S3. Một Object bao gồm object data và metadata.

Dịch vụ S3 bao gồm nhiều Pool , trong pool chứa các Buckets , trong Buckets chứa các Objects.

Hệ thống trang quản lý hỗ trợ sẵn một số chức năng: upload Objects, download Objects, view Objects, move Objects giữa các Bucket, xóa Objects.

Trên giao diện sẽ hiển thị các thông số sau:

  • Object Name: Là Object Key khi thao tác với API hoặc SDK, unique trong bucket, Khi upload từ giao diện hệ thống sẽ sử dụng tên của file làm Object Key, người dùng có thể tùy chỉnh khi sử dụng qua API hoặc SDK

  • Object Size: dung lượng của Object

  • Last Modified: thời điểm user thực hiện chỉnh sửa lần cuối cùng

  • Version ID: một chuỗi ký tự để phân biệt các version, mỗi version ID tương ứng với duy nhất 1 version của 1 object. Khi user enable tính năng versioning của bucket, mỗi thay đổi Object sau đó (xóa, ghi đè), hệ thống sẽ tự động sinh ra version ID cho những thay đổi đó của Object. Để biết thêm thông tin về tính năng versioning của bucket, tham khảo tại đây

Mỗi object sẽ bao gồm những thành phần sau:

Quản lý truy cập

Khi một Object được upload vào Bucket, Một Link URL unique đại diện cho object được tạo ra dưới dạng: https://<S3 server endpoint>/<bucket name>/<object key>

User muốn truy cập được vào Object, cần phải có API key đã được set quyền truy cập và Domain được phép truy cập vào bucket này (CORS).