Tạo Private Network tự động#

Sunteco Cloud cung cấp cho người sử dụng khả năng cấu hình Networking để phục vụ các nhu cầu kết nối khác nhau của dịch vụ máy chủ ảo Sun VM.

Pre-condition

  • Truy cập vào Workspace

  • Vào menu Networks/Networking

Bước 1: Bấm nút NEW NETWORK#

Step

Bước 2: Chọn phương thức tạo network#

Mặc định, hệ thống hiển thị tùy chọn tự động tạo network (Generate IP range).

Step

Bước 3: Điền network name#

Step

Bước 4: Xác nhận tạo#

Người dùng ấn nút SUBMIT để tạo mới network.

Step

Result:

Sau quá trình tạo network thành công, các network đã tạo được hiển thị trong danh sách.

Step