Edit Group Member

Để edit Group Member của Sun Load Balancer trên nền tảng Sunteco Cloud, người dùng thực hiện các thao tác dưới đây:

Pre-condition

  • Truy cập vào một workspace

  • Có ít nhất một dịch vụ Sun Load Balancer

Truy cập vào tab Group Member của dịch vụ Sun Load Balancer.

Bước 1

Tại màn hình, nhấn Action > Edit.

Bước 1

Popup edit Group Member hiển thị, người dùng thay đổi các thông tin Group info và Group Member

  • Group info

Bước 1
  • Group Member:

Bước 1

Sau khi chỉnh sửa xong, ấn Update để hệ thống cập nhật dữ liệu.

Result:

Sau quá trình chỉnh sửa thành công, thông tin mới nhất sẽ được cập nhật lên danh sách.

Bước 1