Tạo template auto scaling group#

Pre-condition

  • Người dùng đang truy cập vào Workspace

  • Người sử dụng đã tải lên image chứa dữ liệu của VM

Các bước thực hiện#

Bước 1: Truy cập vào màn hình quản lý template#

Người dùng truy cập vào menu Auto Scaling Group chọn tab TEMPLATES

Image

Bước 2: Tạo mới template#

Ở màn hình danh sách template, người dùng ấn + NEW TEMPLATE để tạo mới

Image

Bước 3: Điền thông tin khởi tạo#

  • Scaling Template: Tên của template

Image
  • Select Image: Chọn image đã tải lên, người dùng cũng có thể tải lên các image khác thông qua nút UPLOAD MY IMAGE

Image
  • Flavors Selection: Người dùng chọn cấu hình để khởi tạo máy về sau bằng việc chọn các cấu hình có sẵn hoặc tùy chỉnh

Image
Image

Ở bước này, người dùng chỉ được chọn một flavor, sau đó ấn NEXT để tiếp tục

  • Network: Người dùng lựa chọn network mong muốn

Image
  • Security Group: Người dùng có thể chọn nhiều hơn một security group

Image

Sau bước này, người dùng ấn NEXT để qua màn hình Review and Create

Bước 4: Kiểm tra thông tin và khởi tạo#

Tại bước này, người dùng kiểm tra thông tin sau đó ấn CREATE để khởi tạo template

Image

Result

Sau khi tạo xong, template sẽ được hiển thị ở màn hình danh sách với trạng thái Available

Image