Sửa tên Security Group#

Sunteco Cloud cung cấp khả năng chỉnh sửa các Security Group đã tạo trước đó.

Pre-condition

  • Truy cập vào Workspace

  • Vào menu Networks/Security Group

  • Có ít nhất một Security Group

Bước 1: Chọn Action/Edit#

Step

Bước 2: Điền thông tin cần chỉnh sửa#

Người sử dụng thay đổi thông tin bao gồm:

  • Security Group Name

  • Description: Không bắt buộc

Step

Bước 3: Xác nhận#

Ấn nút DONE để xác nhận chỉnh sửa.

Step

Result:

Sau khi cập nhật Security Group, danh sách sẽ hiển thị các item với thông tin mới nhất.

Step