Tạo Security Group#

Security Group đóng vai trò như Firewall kiểm soát khả năng truy cập đến các resource của máy chủ. Security group là một group các policy liên quan đến việc chặn hoặc cho phép các truy cập mong muốn hoặc không mong muốn. Các VM hoặc port áp dụng chung security group sẽ được apply các rules như nhau. Nếu thay đổi security group thì ảnh hưởng đến tất cả các port hoặc VM sử dụng chung security group đó.

Sunteco Cloud cung cấp cho người sử dụng khả năng cấu hình Security Group để kiểm soát inbound cũng như outbound traffic.

Pre-condition

  • Truy cập vào Workspace

  • Vào menu Networks/Security Group

Mặc định với mỗi workspace, hệ thống tự động tạo một Security Group tên là default-sunteco.

Bước 1: Ấn nút + New Security Group#

Step

Bước 2: Điền thông tin#

Người sử dụng nhập thông tin bao gồm:

  • Security Group Name

  • Description: Không bắt buộc

Step

Bước 3: Xác nhận#

Ấn nút CREATE để xác nhận tạo.

Step

Result:

Sau khi tạo xong Security Group, danh sách sẽ cập nhật các item mới nhất.

Step