Tạo Security Group#

Security Group đóng vai trò như Firewall kiểm soát khả năng truy cập đến các resource của máy chủ. Sunteco Cloud cung cấp cho người sử dụng khả năng cấu hình Security Group để kiểm soát inbound cũng như outbound traffic.

Pre-condition

  • Truy cập vào Workspace

  • Vào menu Networks/Security Group

Mặc định với mỗi workspace, hệ thống tự động tạo một Security Group tên là default-sunteco.

Bước 1: Ấn nút + New Security Group#

Step

Bước 2: Điền thông tin#

Người sử dụng nhập thông tin bao gồm:

  • Security Group Name

  • Description: Không bắt buộc

Step

Bước 3: Xác nhận#

Ấn nút CREATE để xác nhận tạo.

Step

Result:

Sau khi tạo xong Security Group, danh sách sẽ cập nhật các item mới nhất.

Step