File and Folder Sharing

Người dùng có thể chia sẻ tệp và thư mục theo các tùy chọn đến các đối tượng cụ thể là:

 • Link dạng public

 • Người sử dụng

 • Nhóm

 • Circles

 • Các cuộc hội thoại

2. Internal shares with users and groups

Khi chia sẻ với người dùng, nhóm, circles hoặc thành viên của cuộc hội thoại, các quyền đối với nội dung tệp hoặc thư mục có thể điều chỉnh bao gồm:

Step
 • Allow editing: Cho phép chỉnh sửa file

 • Allow creating: Cho phép tạo

 • Allow deleting: Cho phép xóa

 • Allow resharing: Cho phép người được chia sẻ file/folder chia sẻ tiếp cho người khác

 • Allow downloading: Cho phép tải xuống

 • Set expiration date: Tự động tắt chia sẻ theo thời hạn

 • Note to recipient: Thêm lưu ý cho file

 • Unshare: Tắt việc chia sẻ

Người được chia sẻ có thể cấu hình nếu muốn chấp nhận tất cả các chia sẻ đến và thêm chúng vào thư mục gốc của mình một cách tự động hoặc nếu người dùng muốn được hỏi mỗi lần muốn chấp nhận hay từ chối chia sẻ.

Step

Để điều chỉnh cài đặt chấp nhận, người dùng sử dụng đường dẫn: Settings > Personal > Sharing:

Step

3. Others with access

Để theo dõi các người dùng khác có thể truy cập tệp hoặc thư mục hay không thông qua việc chia sẻ ở cấp độ phân cấp thư mục cao hơn, người dùng ấn vào Others with access trong tab sharing:

Step

Danh sách hiển thị tất cả người dùng, nhóm, cuộc trò chuyện, v.v. mà đối tượng hiện tại đã được cấp quyền truy cập thông qua việc chia sẻ thư mục cấp trên trong hệ thống phân cấp:

Step

Bấm vào ba dấu chấm để:

 • Xem ai đã bắt đầu chia sẻ

 • Xem nơi bắt đầu chia sẻ (nhấp để điều hướng đến thư mục, nếu bạn có quyền truy cập ở đó)

 • Hủy chia sẻ chia sẻ ban đầu (chỉ có thể truy cập đối với chủ sở hữu chia sẻ)

Note

Thông tin này chỉ hiển thị với chủ sở hữu của tệp/thư mục hoặc người chia sẻ có quyền chia sẻ lại.