3. Tạo và sử dụng dịch vụ#

Sau khi tạo workspace và có balance, người dùng có thể sử dụng các dịch vụ của Sunteco Cloud:

Pre-condition

  • Access vào Workspace.

Bắt đầu với các dịch vụ của Sunteco Cloud: