Tạo Cronjob#

Pre-condition

 • Access vào Workspace

Bước 1: Truy cập vào màn hình CronJob#

Người dùng truy cập vào màn hình Container Spinner > CronJobs, nhấn + NEW CRONJOB.

Image

Bước 2: Tạo CronJob#

Sau khi nhấn New CronJob, hệ thống hiển thị màn hình tạo CronJob, người dùng nhập các thông tin cần thiết để tạo CronJob.

CRONJOB GENERAL

 • Nhập CronJob Name

 • Điền Description (nếu có)

 • Chọn CronJob label hoặc không

Image

CRONJOB CONFIG

Điền các thông tin bắt buộc gồm:

 • Timezone

 • Schedule

  • Minute

  • Hour

  • Day of month

  • Month

  • Day of week

 • Starting Deadline Seconds (s)

 • Concurrency Policy

 • Successful History Limit

 • Failed History Limit

 • Restart policy

Image

CONTAINER CONFIG

Người dùng nhập thông tin container

Image Config: Nhập các thông tin của image

Image

Environment: Thiết lập các biến môi trường

Image

Compute Config: Chọn cấu hình

Image

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, người dùng kiểm tra thông tin ở menu bên phải.

Image

Sau đó, nhấn CREATE CRONJOB để tiến hành tạo CronJob.

Result:

Sau khi hoàn tất quá trình khởi tạo, CronJob vừa tạo sẽ được hiển thị lên danh sách

Image