Tạo Auto Backup#

Sunteco Cloud cung cấp cho người dùng tính năng Backup.

Pre-condition

  • Truy cập vào Workspace.

  • Có ít nhất một Server hoặc một Volume.

Bước 1: Vào màn hình Backup Versions, chọn New Backup.#

Step

Bước 2: Điền thông tin#

Người dùng điền thông tin bao gồm:

  • Backup from Source: Chọn volume cần backup.

  • Backup Name

  • Chọn option Auto backup.

Step
  • Chọn Backup Policy.

Step

Bước 3: Xác nhận tạo backup.#

Ấn nút CONFIRM để tiến hành tạo backup.

Step

Result:

Sau khi tạo backup xong, Backup loại auto sẽ được hiển thị ở màn hình danh sách Policies Running.

Step