Tạo Topic

Người dùng có thể tạo Topic từ giao diện của Sun Kafka Highway, qua REST API hoặc qua SDK interface. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo topic từ giao diện

Pre-condition

  • Access vào Workspace

  • Access vào Sun Kafka Highway item

Sau khi access vào Sun Kafka Highway item, người dùng có thể tạo Topic ở màn hình Cluster hoặc Topics

Bước 1: Vào màn hình cluster hoặc Topics

  • Ấn nút NEW TOPIC để tạo mới Topic

Bước 1
Bước 2

Bước 2: Điền thông tin để tạo mới Topic

Thông tin Topic bao gồm:

  • Topic Name: Tên của Topic. Đặt 1 tên topic liên quan tới service/ bussiness mà topic đó được sử dụng.

  • Number of Partitions: Số Partitions.

Ngoài ra, người dùng còn có thể kiểm tra thông tin cài đặt nâng cao và tổng quan cấu hình topic tại đây.

Ấn nút CREATE để thực hiện tạo Topic.

Bước 3

Result:

Sau khi tạo thành công, topic vừa tạo sẽ được hiển thị lên hệ thống tại màn hình Topics.

Ngoài ra, người dùng có thể truy cập vào Topic hoặc xóa Topic đó nếu không sử dụng.

Bước 4

Hoàn thành việc tạo Topic trên nền tảng Sunteco Cloud.