Sunteco Cloud Introduction

Sunteco Cloud là nền tảng dịch vụ cloud All in one, với một nền tảng cho phép đáp ứng tất cả các nhu cầu cần thiết cho việc cài đặt, vận hành và tối ưu hóa môi trường phát triển ứng dụng.

Sunteco Cloud tập trung vào việc tạo ra một cách tốt hơn để phát triển, triển khai, scale, theo dõi và bảo trì dịch vụ của cá nhân và doanh nghiệp. Sản phẩm và dịch vụ của Sunteco Cloud xuyên suốt các layer của Cloud Computing từ IAAS tới SAAS.


Quick start

Sun Container Spinner
Sun VM
Sun S3
Sun Kafka Highway
Sun Load Balancer
Sun Drive
Sun Container Registry
Sun CDN
Sun Monitor
Sun Database

Document components

Get started

Những hướng dẫn giúp developer làm quen với dịch vụ của Sunteco.

How-to guides

Hướng dẫn Step-by-step. bao gồm những nhiệm vụ chính, việc vận hành và các vấn đề chung thường gặp

Technical reference

Tài liệu kĩ thuật tham chiếu. Bao gồm các tools, component, resources, commands và APIs

Background information

Làm rõ và thảo luận các chủ đề quan trọng


Contact us

Nếu bạn cần thêm thông tin về Sunteco Cloud mà chưa có câu trả lời phù hợp, hãy liên hệ với chúng tôi.

  • Email: info@sunteco.io

  • Phone:

    • (+84) 24 5678 3868

    • (+84) 78 678 3868

Trải nghiệm Sunteco Cloud tại đây.